Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


16 december

De toekomst van het pensioen van de ondernemer

Rapport: Eind 2012 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Financiën aangekondigd om nader te gaan kijken naar specifieke vraagstukken bij het pensioen in eigen beheer. Het pensioen in eigen beheer is een bijzondere variant binnen het terrein van oudedagsvoorzieningen en geeft al jarenlang voer tot discussie. In het bijzonder zou de staatssecretaris gaan studeren op het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde

10 december

Klijnsma stelt nieuwe regels voor overhevelen pensioen bij wisselen van baan

Nieuws: De bijbetalingsplicht die werkgevers hebben wanneer werknemers de waarde van hun pensioen laten overdragen, moet worden beperkt tot maximaal 15.000 euro per geval.

7 december

Waardeoverdracht bij pensioenregelingen - deel 1

College: Door middel van waardeoverdracht is het mogelijk om het pensioen dat een werknemer heeft opgebouwd bij de ene pensioenuitvoerder, over te dragen naar een andere pensioenuitvoerder. Zowel op individuele als op collectieve basis. Vaak zijn werkgevers zich niet bewust van de complexiteit die bij waardeoverdracht om de hoek komt kijken.

2 december

OESO: pensioen bij onderbroken carrière fors lager

Artikel: Nederland, dat met zijn pensioenstelsel internationaal gerenommeerd is, scoort een stuk slechter als het gaat om de pensioenopbouw bij onderbroken carrières. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd pensioenrapport van de OESO.

27 november

PENSIOENPREMIE WORDT LEEFTIJDSAFHANKELIJK

Artikel: Pensioenfonds PNO Media heeft bekend gemaakt te stoppen met de zogenaamde doorsneepremie. Het is het eerste grote pensioenfonds dat een streep zet door de gelijke bijdrage voor alle deelnemers. Per 2016 geeft PNO bedrijven met veel jonge medewerkers korting op de te betalen pensioenpremie. Bedrijven met veel oudere werknemers gaan juist meer gaan betalen.

21 november

Er gaat iets volkomen mis in pensioenenland

Artikel: Het lukt beleidsmakers niet om in te zien dat ons huidige stelsel kapot is. Toch worden we week in week uit verrast door rapporten die in 1980 niet misstaan hadden, maar nu volstrekt archaïsch zijn. Neem het dinsdag door het ministerie van Sociale zaken gepubliceerde rapport Onderzoek Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds.

19 november

Nee, nee, NEE! Niet nog een pensioendebat

Artikel: Nederland heeft een wereldprestatie geleverd door €1.200 miljard aan pensioenvermogen te vergaren en daar diep onder te zuchten. In de fifties van de vorige eeuw is ons huidige stelsel tot wasdom gekomen, waarbij de idee dat werknemers 40 jaar bij dezelfde baas werkten en kort na hun 65ste stierven belangrijke uitgangspunten vormden.

17 november

Pensioenfonds halveert klimaatschade

Artikel: Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), met een totaal belegd vermogen van 161 miljard euro, gaat zijn financiële belangen afstoten in bedrijven die het klimaat ernstig vervuilen door een hoge uitstoot van broeikasgassen. Voor 2020 wil het fonds de klimaatvoetafdruk van zijn beleggingen halveren.

11 november

Bescherming pensioenvermogen zzp’er is wassen neus

Artikel: Volgens Jeroen Wolfsen van MoneyWise stelt de bescherming van het pensioenvermogen van zzp’ers die in de bijstand komen in de praktijk weinig voor. “Klanten kunnen een vervelende verrassing krijgen als ze denken dat hun lijfrente of zzp-pensioen veilig is.”

9 november

Onderzoek "gevolgen lage rente en ufr voor financiële positie pensioenfondsen"

Rapport: Afgelopen juli is de berekening van de rente voor lange looptijden (de ultimate forward rate (ufr) -methode) voor pensioenfondsen aangepast. Dit onderzoek brengt in beeld wat de gevolgen zijn van een aanhoudend lage rente voor de premie, de dekkingsgraden en de herstelplannen van pensioenfondsen met uitkeringsovereenkomsten.

7 november

ZZP’ERS VOORALSNOG GEEN INTERESSE IN DE NIEUWE ‘PENSIOENEN’

Artikel: Het aantal zelfstandig ondernemers dat sinds de komst van de 3 nieuwe ‘zzp-pensioenen’ zich daarbij heeft aangesloten blijft (ver) achter bij de verwachtingen. Dat bleek toen Nu.nl vroeg naar het aantal zelfstandigen dat zich inmiddels bij hen heeft aangesloten. Opvallend daarbij is dat het zzp-pensioen dat met hulp van de overheid is opgericht, het niet beter lijkt te doen dan de pensioenproducten die door ondernemers zijn opgezet.

3 november

Meerderheid 50-plussers werkt door tot pensioen

Onderzoek: Bijna twee derde van de Nederlanders van 50 tot 67 jaar oud blijft langer werken in zijn huidige functie door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Een kwart wil desondanks eerder stoppen.

1 november

Nieuwe werkelijkheid leidt tot lagere AOW-leeftijd

Artikel: Volgens economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg moet Nederland rekening houden met een doemscenario van hoge werkloosheid, waarbij vooral steeds meer ouderen in de bijstand terechtkomen. Ze stellen vast dat door opmars van digitalisering, nieuwe technologie en robots er steeds meer banen worden 'weggeautomatiseerd'. Daardoor is de kans groot dat we straks een tekort aan banen hebben. Dat kan er toe leiden dat de verhoging van de AOW-leeftijd moet worden teruggedraaid.

29 oktober

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

26 oktober

Netspar gaat in gesprek over pensioen en vergijzing

Onderzoek: Op woensdagmiddag 9 december 2015 organiseert Netspar een “In gesprek met”- event in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Netspar formuleerde twee vragen voor de NWA:

19 oktober

Nederland op één na beste pensioenstelsel

Rapport: Na Denemarken beschikt Nederland over het beste pensioenstelsel ter wereld volgens de Australische consultant Mercer.

14 oktober

Me Judice Economenpanel: Ouderen aan het werk

Enquete: De vergrijzing begint zijn sporen ook op de arbeidsmarkt te tonen. Niet alleen worden organisaties grijzer, oudere werklozen blijken maar met veel pijn en moeite een nieuwe baan te vinden. Het kabinet heeft een palet aan maatregelen genomen om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren en de uitstroom uit de WW te bevorderen.

14 oktober

MOTIE VAN HET LID NAGEL C.S.

Motie: De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de lastenverlichting van 5 miljard euro leidt tot een koopkrachtstijging van structureel 2,5% voor werkenden en slechts 0,2% voor gepensioneerden in 2016, waarmee gepensioneerden niet evenredig delen in de lastenverlichting van 5 miljard euro;

7 oktober

Pensioenverzekeraar: wij mogen niet adviseren over knip

Artikel: Gepensioneerden die als gevolg van de lage rente een veel lager pensioen krijgen dan eerder verwacht, zijn boos. De opnieuw ingevoerde pensioenknip kan enig uitstel bieden. Maar pensioenverzekeraars zeggen dat ze niet mogen adviseren en in de praktijk wordt de knip niet omarmd. Dat bleek gisteren op het symposium Is dit Alles, georganiseerd door stichting Geldbelangen van Rob Goedhart.

6 oktober

Check zelf: hoeveel jongeren zitten er in 'jouw' fonds?

Onderzoek: Het zijn vooral ouderen die beslissen over het pensioengeld. 70 procent van de grootste pensioenfondsen heeft niemand van onder de 40 in het bestuur zitten. Ook zitten er heel weinig vrouwen in de besturen van pensioenfondsen.

2 oktober

‘AFM heeft geen verstand van menselijk gedrag’

Nieuws: “Wees dapperder en stop met dat onzekerheidsbombardement.” Dat zei Victor Lamme, UvA-hoogleraar cognitieve neurowetenschap, gisteren tegen een zaal met pensioendeskundigen tijdens het jaarlijkse PensioenEvent van Zwitserleven in Radio Kootwijk.

24 september

De mooie kant van de doorsneesystematiek

Nieuws: Het kabinet is duidelijk in zijn visie op het toekomstig pensioenstelsel: de doorsneesystematiek zal vanaf 2020 worden afgebouwd. De voordelen van deze afschaffing worden wel vaak genoemd maar nadelen heeft het ook

22 september

18 aanbevelingen voor het ontwerp en uitvoering van Defined Contribution (DC) regelingen

Rapport: De VBA publiceert 18 aanbevelingen voor het ontwerp en uitvoering van Defined Contribution (DC) regelingen. Deze aanbevelingen zijn gericht aan sociale partners, uitvoerders (pensioenfondsen, PPI’s en verzekeraars) en de wet- en regelgever.

14 september

Gestuntel met pensioenfonds brengt AFM in verlegenheid

Artikel: Het pensioenfonds van de AFM dreigt opnieuw een gat te slaan in de begroting van de toezichthouder. Het kleine, relatief dure pensioenfonds van de AFM slokt de laatste jaren steeds meer toezichtseuro’s op. Als de toezichthouders niet snel akkoord gaan met een versobering van hun pensioen, dreigt een nieuwe tegenvaller met ‘aanzienlijke impact.’

31 augustus

CBS: AOW-aanspraken overtreffen die op aanvullend pensioen

Rapport: Conform nieuwe Europese richtlijnen publiceert CBS een nieuwe statistiek over de pensioenaanspraken op de AOW. Deze zijn op vergelijkbare wijze berekend als de actuarieel bepaalde aanspraken op het aanvullend werknemerspensioen zoals vastgesteld door pensioenfondsen. In 2017 zijn alle EU-landen verplicht een compleet overzicht te geven van alle pensioenaanspraken over 2015, en overeenkomstige pensioenverplichtingen van werkgevers en de overheid, zodanig dat hierover binnen de EU een vergelijkbaar beeld ontstaat.

24 augustus

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

e-boek: In 2014 is, in het kader van de Nationale Pensioendialoog, met deskundigen en belangstellenden gediscussieerd over allerlei aspecten van het pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP gevraagd onderzoek te doen naar het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen. (pdf-file 86 pagina's)

12 augustus

Pensioenfondsen en QE

Artikel: Jean Frijns meent dat quantitative easing gezien moet worden in de context van de Europese schuldencrisis. Een oplossing moet gevonden worden via een combinatie van bezuinigingen, kwijtschelden van schulden en schulderosie (in het jargon financial repression).

6 augustus

Pension funds: Understanding funding ratio risk better (Part 1)
Pension funds: Understanding funding ratio risk better (Part 2)

College: Understanding the factors that support or weaken a pension fund’s funding ratio is important since it forms the basis of crucial policy decisions including the allocation to risk sources in the investment portfolio. In part 1, we argue that funding ratio risk is an important metric and can produce valuable insights. In part 2, we will argue that a more detailed grasp of the sources of economic risk can help the portfolio manager adjust the allocation as and when required.

28 juli

Keuze vrijheid werkgevers in het tweedepijler pensioen

Rapport: Is het wenselijk dat werkgevers die gebonden zijn aan een bedrijfstakpensioenregeling de vrijheid krijgen te kiezen voor een pensioenuitvoerder? Bij uitkeringsregelingen met een doorsneepremie heeft keuzevrijheid van een pensioenuitvoerder geen zin. De doorsneepremie zorgt voor risicoselectie, waardoor de markt niet goed werkt. Keuzevrijheid van uitvoerder bij een bedrijfstakpensioenregeling op basis van beschikbare premie biedt wel perspectief. Deze kan leiden tot een grotere doelmatigheid in de uitvoering van pensioenregelingen.

22 juli

Waardeoverdracht pensioen gemaximeerd op € 15.000

Commentaar: Vanaf 1 januari 2015 zal (met terugwerkende kracht) worden geregeld dat waardeoverdracht altijd mogelijk is, mits de bijbetalingslasten voor de oude werkgever beperkt zijn tot € 15.000. Op 19 juni 2015 heeft de ministerraad ingestemd met het Ontwerpbesluit aanpassing regels waardeoverdracht.

14 juli

Aanpassing UFR leidt tot realistischer rekenrente voor pensioen

Nieuws: De zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR) voor pensioenfondsen, onderdeel van de rekenrente waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, zal per 15 juli 2015 op een andere manier worden bepaald. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag bekendgemaakt.

7 juli

REPUTATIE VAN HELE PENSIOENSECTOR IN HET GEDING DOOR CEES GRIMBERGEN

Nieuws: Het is alle hens aan dek bij de Pensioenfederatie. De branchevereniging voor de pensioenfondsen zegt dat ‘de reputatie van de hele sector in het geding is’ door twee documentaires van omroep Max die volgende week verschijnen.

3 juli

IPE Pensions Scholarship Fund to fund DC communication research

Nieuws: The IPE Pensions Scholarship Fund has awarded a full, €5,000 grant to a PhD candidate researching communication and member engagement. Wiebke Eberhardt, studying at Maastricht University's School of Business and Economics, expects to complete her PhD on pension communication by 2017.

18 december

Pas op! Verzekeraars hebben met het nieuwe Apf een sluiproute ontdekt

Nieuws: Verzekeraars maken handig gebruik van een aanstaande wetswijziging en vormen zich massaal om tot 'algemeen pensioenfondsen' (Apf). De pensioenverzekeringen die zij verkopen en verkocht hebben, verhuizen dan van verzekeraar naar Apf. Dat kan gaan om ongeveer 400.000 pensioencontracten. Is dat lucratief? Ja, want een Apf kent veel minder zware kapitaaleisen dan een verzekeraar.

16 december

Centraal Beheer: ‘APF-aanbieders moeten werkgevers beter informeren’

Nieuws: Ruim 60% van de ondernemingspensioenfondsen overweegt zijn pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds. Werkgevers met een ondernemingspensioenfonds (OPF) lijken echter minder happig. Slechts een op de zes overweegt zijn pensioenregelingen onder te brengen in een Algemeen Pensioenfonds. Dat blijkt uit een marktverkenning van Centraal Beheer.

10 december

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

7 december

Klijnsma koerst af op pensioen-onteigening

Artikel: Deze week verraadt Klijnsma van de PvdA haar ware aard in het Financieel Dagblad. Belastinggeld of pensioengeld, het blijft gemeenschapsgeld zegt ze. Horen we dit nu goed? Kent de bewindsvrouwe niet het verschil tussen mijn en dijn? Pensioen is UITGESTELD loon.

30 november

Minder dan helft Top-50 pensioenfondsen verslaat verplichtingen in 2014

Artikel: In 2014 is het pensioenfonds ABN Amro als eerste gelukt om over de afgelopen acht jaar weer een positief relatief rendement te boeken. Sinds de invoering van het FTK in 2007 meet First Pensions in hoeverre de beleggingsrendementen de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen weten bij te houden. Door goede resultaten in 2014 realiseerde pf. ABN Amro het om als eerste pensioenfonds over de afgelopen acht jaar (2007-2014) een positief relatief rendement te boeken van gemiddeld +0,7% per jaar

23 november

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Rapport: De Stichting Pensioenbehoud is met een voorstel gekomen dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt

19 november

Ouderen willen zekerheid opgeven voor behoud van pensioenstelsel

Brief: De ouderenorganisaties in Nederland zijn bereid een deel van de pensioenzekerheid in te leveren om het bestaande pensioenstelsel in stand te houden. Dat schrijven de besturen in een brief aan de vaste commissie van SZW van de Tweede Kamer. De ouderen zijn bereid akkoord te gaan met 'het volledig afschaffen van de huidige zekerheidsmaat in de wetgeving van 97,5% als daarmee het beste pensioenstelsel van de wereld gehandhaafd kan blijven'.

17 november

Kamerbrief met kabinetsreactie onderzoek verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen en het algemeen pensioenfonds

Brief: Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het onderzoek naar de mogelijkheden om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen toegang te bieden tot een algemeen pensioenfonds.

13 november

Onnodige paniek over pensioenkortingen

Artikel: Diverse media berichtten de afgelopen weken over mogelijke korting van opgebouwde pensioenen. Pensioengerechtigden zouden moeten vrezen voor kortingen op hun uitkering. In werkelijkheid ligt dat een stuk genuanceerder: de kans dat er gekort moet worden is heel klein. En als er al gekort moet worden, zal de omvang daarvan en de groep die geraakt wordt, maar beperkt zijn.

10 november

Uitvoeringskosten pensioenfondsen in 2014 licht gedaald

Rapport: De uitvoeringskosten van pensioenfondsen zijn vorig jaar licht gedaald. De kosten van het vermogensbeheer, uitgedrukt als percentage van het belegde vermogen, daalden van 0,54 procent naar 0,52 procent en de transactiekosten gingen terug van 0,09 naar 0,08 procent. De kosten van beheer en administratie bleven met 122 euro per deelnemer constant.

3 november

Aanpakken pensioentekort voor veel Nederlanders nog te ingewikkeld

Onderzoek: Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan hun beoogde bestedingsruimte. Door psychologische drempels en complexiteit van de materie komen veel mensen niet in actie om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol.

2 november

Directeur Nederlandsche Bank: pensioenstelsel is aan zijn eind

Artikel: Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht en beleid van De Nederlandsche Bank is somber over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel: in deze vorm zal het niet kunnen overleven. Het is onvermijdelijk dat pensioenuitkeringen in de toekomst verlaagd zullen worden, zo voorspelt hij.

2 november

WANBELEID NEKT ABP

Artikel: Ooit was het ABP een conservatief gemanaged pensioenfonds. Nu is alles anders. De indexering hapert, de communicatie is schimmig, de premies stijgen, wetgeving wordt doodgelobbyd. Tijd voor een kritische blik, vindt gastauteur Martin Pikaart.

29 oktober

Pensioenfondsen moeten meer samenwerken in verduurzaming beleggingen

Rapport: “Nederlandse pensioenfondsen kunnen hun beleggingen veel sneller verduurzamen als ze meer gaan samenwerken.” Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij de presentatie van de negende benchmark ‘Duurzaam Beleggen door Nederlandse Pensioenfondsen’.

28 oktober

Rustig afwachten, en tel uit je winst

Artikel: Je kunt de waarde van je pensioen fiks vergroten. Het pensioen dat je vanaf 1 januari dit jaar opbouwt, mag je op elk moment overhevelen naar een ander, financieel gunstiger fonds.

24 oktober

Hoe Draghi uw pensioenfonds sloopt

Artikel: Rente in de eurozone kelderde na de hint dat ECB monetaire steun opvoert. Nederlandse staatsschuld tot vijf jaar heeft nu een negatieve opbrengst.

16 oktober

60% van de Nederlanders weet niet of hij na pensionering kan rondkomen

Onderzoek: Op mijnpensioenoverzicht.nl zouden volgens het Nibud ook de lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten zichtbaar moeten zijn. Ook pleit het instituut ervoor dat pensioenfondsen de Uniforme Pensioenoverzichten blijven versturen met daarin de netto bedragen.

13 oktober

Martin Pikaart: ontsla bestuur pensioenfonds ABP

Boek: In zijn nieuwste boek ‘Wanbeleid, Algemeen Burgerlijk’ roept auteur Martin Pikaart op tot het ontslag van het bestuur van pensioenfonds ABP. Wanneer het ABP geen halt toegeroepen wordt, stevent Nederland volgens Pikaart af op een pensioendrama waardoor vooral de jongere generaties zwaar getroffen zullen worden.

13 oktober

Global AgeWatch Index 2015

Rapport: De Global AgeWatch Index – een product van HelpAge International, in samenwerking met de universiteit van Southampton – toets jaarlijks het sociale en economische welzijn van ouderen in 96 uiteenlopende landen wereldwijd. De index heeft een reikwijdte van ongeveer 901 miljoen mensen en dekt daarmee circa 91 procent van de wereldpopulatie boven de 60 jaar.

5 oktober

Verzekeraars halen uit naar ’Beerputpensioen’

Nieuws: De nieuw opgerichte Stichting Beerputpensioen schermt met een dreigende 'miljardenclaim' voor verzekeraars en stuurt aan op compensatie. In de bedrijfstak wordt fel gereageerd op het 'discutabele verdienmodel' van de stichting.

2 oktober

Netspar: ‘Meerwaarde intergenerationele solidariteit overschat’

Rapport: De welvaartswinst als gevolg van intergenerationele risicodeling wordt in onderzoeken stelselmatig overschat. In de praktijk valt het voordeel tegen, omdat regelingen minder minder goed zijn dan de modelregelingen gebruikt in de berekeningen.

24 september

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

14 september

Nederland koploper in toekomstige pensioenvoorziening

Rapport: Van alle aardbewoners zijn de Nederlanders het meest verzekerd van een goede levensstandaard wanneer zij met pensioen gaan, stelt een onderzoeksrapport van de internationale verzekeraar Allianz. Het Nederlandse pensioenstelsel voorziet ouderen niet alleen van voldoende inkomen, het is ook houdbaar op de lange termijn.

2 september

Pensioenfondsen lopen langzaam leeg, maar niet op papier

Artikel: Terwijl de pensioenthermometer (van Aon) dinsdag laat zien dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen nog verder zijn gedaald in augustus, bericht DNB dat het juist goed gaat met diezelfde pensioenfondsen. Althans, de pensioenuitkeringen hoeven niet gekort te worden en naar verwachting is er over enige jaren zelfs weer sprake van indexatie van de pensioenuitkeringen.

27 augustus

Maak overgangsschuld doorsneesystematiek expliciet voor pensioenfondsen

Artikel: Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken de doorsneesystematiek die geldt voor pensioenfondsen te willen hervormen tot een actuarieel neutrale systematiek.

19 augustus

Verschil tussen algemeen pensioenfonds (APF) en pensioenverzekeraar

Artikel: Vanaf 1 januari 2016 wordt de oprichting van een algemeen pensioenfonds (APF) mogelijk. Werkgevers kunnen vanaf dat moment de pensioenregeling door een APF laten uitvoeren. Momenteel zijn we veel in gesprek met werkgevers met rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen over de mogelijkheden die een APF biedt. Het zijn dan voornamelijk werkgevers die momenteel een middelloonregeling bij een pensioenverzekeraar hebben ondergebracht.

11 augustus

AFM gaat realiteitsgehalte indexatieambities doorlichten

Nieuws: De Autoriteit Financiële markten gaat over enkele maanden een uitgebreider onderzoek doen naar het realiteitsgehalte van de indexatiedoelen die pensioenfondsen zichzelf hebben gesteld.

30 juli

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

28 juli

Lakeman hekelt toetsingspraktijken DNB

Rapport: De geschiktheid van bestuurders en commissarissen wordt door DNB amateuristisch en niet onafhankelijk getoetst. Daardoor gaat de kwaliteit van het bestuur en toezicht eerder omlaag dan omhoog. Dat stelt voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI).

26 juli

Pensioengat AEX groeit

Nieuws: De bedrijven in de AEX-index hadden eind vorig jaar een pensioentekort van € 32 miljard. Het gat is dubbel zo groot als eind 2013

14 juli

Lastenverlichting

Commentaar: Het kabinet wil niet langer dat werknemers tot 45 jaar meebetalen aan de pensioenopbouw van hun oudere collega’s. Het kondigde daarom vorige week aan dat het de huidige doorsneesystematiek bij pensioenfondsen gaat afschaffen in 2020. Een ingrijpend voorstel. Niet in de laatste plaats omdat er een fors prijskaartje aan het stopzetten van dit omslagelement zit

9 juli

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

6 juli

Kabinet kiest voor pensioen met toekomst

Hoofdlijnennota: Het kabinet vindt dat alle werkenden een toereikend pensioen moeten kunnen opbouwen. Daarnaast moeten mensen beter zicht krijgen op hun eigen persoonlijke pensioenopbouw, op basis van solidariteit, collectieve risicodeling en heldere afspraken daarover. De huidige doorsneesystematiek wordt afgebouwd. Dat zijn de drie belangrijke pijlers van de Hoofdlijnennota die staatssecretaris Klijnsma namens het kabinet vandaag presenteert over de toekomst van ons pensioenstelsel.

30 juni

Meeste pensioenfondsen staan er zeer slecht voor

Artikel: Tweederde van de Nederlandse pensioenfondsen staat er zo slecht voor dat ze (in veel gevallen voor de tweede keer) een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het zou gaan om 160 van de ongeveer 250 pensioenfondsen.