Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11 volgende »


Uitgelicht nieuws

20 augustus

Grote verschillen pensioenfondsen

Nieuws: Het verschil in kosten per zekerde tussen de pensioenfondsen is bijzonder groot. Die kosten variëren van € 110,= tot € 1.700,= per verzekerde (som van de gepensioneerden en werkenden) per jaar. Dat blijkt uit de financiële jaarverslagen. 

20 augustus

Vijftigplussers bang voor hun pensioen

Nieuws: Veel Europeanen tussen de 50 en 70 jaar oud zijn onzeker over het behoud van hun huidige levensstandaard na pensionering en zullen meer moeten sparen om dit doel te bereiken. Dit blijkt uit pan-Europees onderzoek* van verzekeraar Allianz in samenwerking met vermogensbeheerder Allianz Global Investors. 

16 augustus

Toezichtbijdrage AFM stijgt gemiddeld 31%

Nieuws: De overheid stopt met het bijdragen aan de bekostiging van het toezicht op financiële markten door AFM en DNB. Het door de sector te betalen bedrag aan toezichtkosten stijgt daardoor met 31,5% voor de AFM en 14,5% voor DNB. Welke partijen welk deel gaan betalen is nog niet bekend. 

15 augustus

Hoge inflatie is tijdelijk fenomeen

Nieuwsbulletin: De prijzen in Nederland stijgen sterk. In de afgelopen tien maanden kwam de inflatie volgens de Europese geharmoniseerde methode (HICP) negen keer boven de 3% uit. Overheidsmaatregelen stuwen de inflatie op. Naar verwachting is de hoge inflatie daarom een tijdelijk fenomeen. Het effect van overheidsmaatregelen op de inflatie zal in de loop van dit jaar sterk verminderen. 

8 augustus

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW 

7 augustus

Werkgevers draaien op voor hogere pensioenkosten

Onderzoek: De werkgevers betalen het grootste deel van de stijging van de pensioenkosten. Het deel van de totale pensioenpremie dat door werkgevers wordt betaald, is het afgelopen jaar gestegen van 60 procent naar 62 procent. De werkgeversbijdrage steeg van 14,7 procent naar 16 procent van het ‘pensioenloon’. Werknemers betalen met 9,19 procent iets meer dan de 8,87 procent van vorig jaar.  

31 juli

Modernisering van het pensioenstelsel

Videoblog: Net voor de vakantie is een consultatiedocument over het nieuwe pensioenstelsel gepubliceerd. Daarin staan twee mogelijke pensioencontracten centraal. Het zogenoemde nominale en reële contract. Lex Hoogduin heeft grote moeite met beide contracten. De weg die wordt ingeslagen, loopt dood. Ook als voor een combinatie van beide contracten wordt gekozen, zoals de pensioensector lijkt te willen.  

25 juli

Dekkingsgraden 100 grootste pensioenfondsen

Artikel: Van de top-10 verplicht gestelde Bpf’s hebben de bovenste 9 een dekkingsgraad lager dan 105%. Dat treft ongeveer 7,5 miljoen (gewezen) deelnemers.  

24 juli

Vermogensbeheerders van pensioenen blijven buiten schot

Artikel: Columnist David Hollanders van Follow the Money haalt uit naar vermogensbeheerders, de partijen die pensioenfondsbesturen - op soms dramatische wijze - influisteren. Vreemd genoeg blijven ze steeds buiten schot. 

15 juli

Q&A’s DNB over overgangsjaar 2014

Nieuwsbericht: Op 12 juli 2013 heeft staatssecretaris Klijnsma van het ministerie van SZW een brief over het overgangsjaar 2014 gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin wordt ingegaan op het beleid in aanloop naar het nieuwe toetsingskader. DNB heeft enkele Q&A’s uitgewerkt waarin – in lijn met de brief van de staatssecretaris – wordt uitgelegd hoe DNB omgaat met herstelplannen, de premie en de continuïteitsanalyse gedurende het overgangsjaar. 

Q&A’s DNB over overgangsjaar 2014
   www.dnb.nl

Nieuwsanalyse: Jongeren worden 'weer iets' gedupeerd als hun pensioenfonds kiest voor het nieuwe ‘reële ambitie’ pensioen. Onder die nieuwe pensioenovereenkomst, die RTL al het casinopensioen noemde, zullen pensioenfondsen sneller geld mogen uitkeren aan gepensioneerden. Lees de duidelijke analyse van Ilja Boelaars.

‘Casinopensioen’ keert sneller uit: jongeren gedupeerd
   www.rtlnieuws.nl

Discussie:
Enkele opvallende elementen in de uitwerking zijn:
  • De kostendekkende premie kent strengere eisen en zal bij een gelijkblijvende ambitie en zekerheid fors hoger uitvallen. Doordat de mogelijkheid tot demping van de premie wordt beperkt, is het de vraag in hoeverre het nieuwe toetsingskader op dit punt bijdraagt aan stabiliteit.
  • Door de wijze van vaststellen van de discontovoet voor het reële contract is de dekkingsgraad en sturing nog sterk afhankelijk van de nominale rente, maar nauwelijks voor de inflatie. Dit is opvallend, want in de opzet van het reële contract is koopkrachtbehoud toch leidend?
  • Het collectief invaren van opgebouwde rechten wordt mogelijk gemaakt, maar vraagt wel een goede onderbouwing van evenwichtige belangenafweging. Het is de vraag of – gegeven de beperkte vrijheid bij de vormgeving van het nieuwe contract – evenwichtige belangenafweging voldoende bereikt kan worden en dus of invaren in de praktijk hierdoor niet wordt belemmerd.
  • Er komt een nadere invulling van het prudent person beginsel. Voor het reële contract wordt hiertoe een risicotoets geïntroduceerd.
Syntrus Achmea: pas nominale contract aan
   www.syntrusachmea.nl

10 juli

Toezicht met tanden

Artikel: Op 22 juli wordt de richtlijn Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) van kracht, maar is de sector hier wel helemaal klaar voor? Met name de nieuwe taak van de depositary roept vragen op. Hoe ver strekt deze taak en hoe zullen bewaarders deze rol invullen? En zullen de kosten excessief gaan stijgen? De belangrijkste wijzigingen op een rij door KPMG-partner Winand Paulissen

8 juli

Betere afstemming pensioenen in Europa

Achtergrond artikel: Er zijn een viertal uitdagingen waar de EU-lidstaten  en de EU voortdurend mee te maken hebben en die de pensioenvoorziening steeds verder onder druk zetten:
Vergrijzing: De levensverwachting van de Europese burgers neemt steeds verder toe.
Kortere arbeidsperiode: Door de toegenomen mogelijkheden om opleidingen te volgen, begint men steeds later met werken.
Arbeidsmobiliteit: Het is nu veel gemakkelijker om in een ander land te gaan wonen en werken, en daar pensioen op te bouwen. Op 21 juni 2013 heeft de Raad een akkoord bereikt over de overdracht van aanvullende pensioenrechten van EU-burgers die in een andere EU-lidstaat werkzaam zijn. Naar verwachting wordt deze richtlijn nog binnen het huidige mandaat van het Europees Parlement.
Economische crisis: Tot slot hebben landen door de economische crisis en eurocrisis steeds meer problemen met het uitbetalen van de pensioenen.

20 augustus

Streep door regeling prepensioen

Blog: Afgelopen week is bekend geworden (info ANP) dat winkelketen Coöp de overgangsregeling voor het vroegpensioen heeft afgeschaft. De AWVN pleit zelfs voor het beëindigen van de meeste regelingen van prepensioen.
Wat is het geval?

15 augustus

Een nieuw stabieler pensioencontract

Artikel: Leden van Abvakabo FNV hebben zich uitgesproken over de nieuwe rekenregels voor pensioenen. De rekenregels die Jetta Klijnsma op 12 juli bekend maakte, zijn nog in concept. Belanghebbenden, zoals pensioenfondsen, - experts en bonden, kunnen hierop reageren. Onze leden in de beleidsadviescommissie BAC hebben een zestal verbeterpunten opgesteld. Het bondsbestuur heeft de punten overgenomen. Abvakabo FNV wil een nieuw stabieler pensioencontract. Met rationele rekenregels!

12 augustus

Consultatiedocument nieuw FTK

Artikel: In een column van Bergamin van juli 2013 werd al uitgebreid ingegaan op uitgelekte delen van het consultatiedocument voor het nieuwe FTK. Inmiddels is het officiële consultatiedocument gepubliceerd, inhoudende het nieuw financieel toetsingskader dat naar verwachting per 1 januari 2015 in werking zal treden. De inhoud van het consultatiedocument komt in grote lijnen overeen met de Hoofdlijnennota FTK uit mei 2012.

6 augustus

Oproep: Evaluatie tijdelijke pensioenknip

Oproep: Het Ministerie van Sociale Zaken wil weten wat de ervaring is van gepensioneerden met de uitvoering van de tijdelijke pensioenknip bij de beschikbare premieregeling. Daardoor kan een pensioeninkoop in twee termijnen gebeuren in plaats van in één keer een levenslange uitkering. Gepensioneerden kunnen zo de gevolgen van een te lage rentestand wat verzachten. Zijn er problemen of gaat de uitvoering zoals bedoeld? U kunt voor 28 augustus uw ervaring melden bij ANBO en zij zorgen ervoor dat bij het ministerie dan een evaluatie ligt.

30 juli

AFM richt eigen pensioenfonds op

Nieuwsbericht: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat een eigen pensioenfonds oprichten om vanaf 2014 de pensioenregeling voor haar medewerkers te laten uitvoeren. De AFM heeft als werkgever Pensioenfonds Mercurius Amsterdam verzocht om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten van (ex-) AFM’ers collectief over te dragen aan het eigen pensioenfonds.


Artikel: Het pensioenfonds van beursbedrijf Euronext en financiële toezichthouder AFM kampt met grote problemen, mede door riskante beleggingen.


Artikel: Een te lage dekkingsgraad door tekortkomingen in het beleggingsbeleid en premiestelling. Het kan de beste overkomen, kennelijk, want nota bene het pensioenfonds van de medewerkers van de Amsterdamse beurs en de AFM kampt momenteel met ernstige tekorten.


23 juli

Minder geld in de huishoudportemonnee

Artikel: Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product. Een steeds groter deel van wat in Nederland verdiend wordt komt huishoudens op een andere manier ten goede, namelijk in de vorm van collectieve zorguitgaven en toekomstige pensioenaanspraken. Daarnaast heeft het bedrijfsleven zijn inkomensaandeel weten te vergroten. 

23 juli

Minder geld in de huishoudportemonnee

Artikel: Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product. Een steeds groter deel van wat in Nederland verdiend wordt komt huishoudens op een andere manier ten goede, namelijk in de vorm van collectieve zorguitgaven en toekomstige pensioenaanspraken. Daarnaast heeft het bedrijfsleven zijn inkomensaandeel weten te vergroten. 

14 juli

Is de CBS-prognose van de levensverwachting te conservatief?

Artikel: Het CBS heeft de prognose van de levensverwachting voor de lange termijn onlangs omhoog bijgesteld. In de nieuwe prognose verwacht het CBS dat de levensverwachting voor mannen zal toenemen tot bijna 87 jaar en voor vrouwen tot bijna 90 jaar in 2060. Dit is 2,5 jaar hoger dan de prognose die het CBS twee jaar geleden uitbracht. Enkele jaren terug had het CBS de prognoses ook al enkele keren omhoog bijgesteld. Dergelijke aanpassingen hebben invloed op de pensioneringleeftijd en de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Dit artikel gaat in op de vraag of we er vanuit mogen gaan dat de nieuwe prognose stand zal houden of dat we er rekening mee moeten houden dat de prognose in de toekomst verder verhoogd zal worden.

11 juli

Voorkom kapen pensioengeld voor ‘de goede zaak’

Artikel: Recente pleidooien voor maatschappelijk beleggen door pensioenfondsen zijn sympathiek, maar maken niet duidelijk hoe dat in de praktijk moet. Voordat bestuurders op de loop gaan met hun eigen ideeën over wat maatschappelijk beleggen is, moeten zij eerst te rade bij de deelnemers. Het gaat tenslotte om hun pensioenkapitaal. Dit stelllen David Hollanders, Sijbren Kuiper en Natascha van der Zwan. Voorbeelden in Duitsland en de VS wijzen de weg. 

5 juli

Laat eigen beheer geen eigen schuld worden!

Artikel: Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is een mooi instrument en geeft ondernemers keuzevrijheid bij het inrichten van de oudedagsvoorziening. Het biedt fiscale – lees: inkomens- – voordelen op de korte termijn. Maar wat nu als er aan het einde van de rit niet meer zo veel geld is? Of wanneer de onderneming in zwaar weer zit? Dan is er geen geld, maar wel een extra fiscale verplichting op een moment dat niemand daar op zit te wachten. Zonder pensioenbeheer door DGA en adviseur wordt eigen beheer al snel eigen schuld. Maar wie is de schuldige? 


Artikel: Door de nieuwe wetgeving voor de B.V. sinds 2012 zijn er onverwacht problemen ontstaan bij de pensioen B.V. van de DGA. Pensioen in eigen beheer opbouwen kan hierdoor kostbare consequenties hebben en een stuk minder aantrekkelijk worden. Dit komt doordat de fiscale waardering van uw pensioen meestal een stuk lager is dan de commerciële waardering. Gevolg hiervan kan zijn dat u over uw pensioen 72% heffing moet betalen.


Artikel: Op 1 januari 2014 dient uw pensioenregeling al te zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De belangrijkste reden is de verhoging van de pensioenleeftijd in 2014 van 65 naar 67 jaar. Concreet betekent dit dat uw pensioenovereenkomst nog dit jaar aan de nieuwe regels moet worden aangepast. Wacht hier dus niet te lang mee, want u hebt hiervoor nog maar een half jaar de tijd.

« vorige  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11 volgende »