Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
« vorige  1  2  3  4  5  6 7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


7 januari

‘Politieke besluiteloosheid wordt alleen maar erger’

Artikel: Weg met de rare solidariteit en iedereen een DC-regeling. Ook over pensioenen heeft Ewald Engelen een uitgesproken mening. Maar hij maakt zich vooral zorgen over de aanpak van de crisis.

4 januari

Resultaten Pensioenfondsen 2007 t/m 2012

Digitaal tijdschrift: Het jaarlijks sector cijfers rapport van IPE Nederland over de resultaten 2007 t/m 2012 van pensioenfondsen is weer uit.

24 december

Het is chaos in pensioenland

Eindejaars nieuwsoverzicht: Den Haag werkt al jaren tevergeefs aan een nieuw pensioenstelsel. Wel is er een moeizaam gesloten akkoord waardoor de pensioenopbouw wordt uitgehold en er voor miljarden wordt bezuinigd. Verder willen pensioenfondsen graag indexeren, maar mag dit niet van DNB. En wie worden uiteindelijk gedupeerd? De jongeren! Snapt u het nog? Rtlnieuws vervaardigde een jaaroverzicht van 2013.

20 december

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

19 december

Syntrus Achmea presenteert het ABC van het FTK

Rapport: In de discussies over het nieuwe toetsingskader is door de bomen soms het bos niet meer te zien. Om die reden heeft Syntrus Achmea een handzame paper gemaakt voor alle pensioenprofessionals die niet dagelijks met deze materie bezig zijn.

12 december

De sociale staat van Nederland 2013

Rapport: Een gemiddeld huishouden beschikte in 2012 voor 135.000 euro aan tegoeden in de vorm van pensioenvoorzieningen, iets meer dan de helft van het totale tegoed met naast pensioenvoorzieningen bijvoorbeeld spaargeld en aandelen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in De sociale staat van Nederland, het tweejaarlijkse rapport dat antwoord geeft op de vraag hoe het gaat met de Nederlandse bevolking.

2 december

Presentaties NVOG

Presentaties: Door op de hieronder vermelde namen te klikken, kunt u de sheets bekijken die vorige week tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepenioneerden zijn gepresenteerd.

Presentatie Jos Berkemeijer (Een zeker Pensioen in een onzekere Toekomst Herstel van Vertrouwen)

Presentatie Joop Blom (Ontwikkelingen in de zorg)

23 november

Minder Alzheimer bij mensen die laat met pensioen gaan

Nieuws: Mensen die pas op latere leeftijd met pensioen gaan hebben minder kans op de ziekte van Alzheimer. Voor elk jaar dat men na zijn zestigste werkt, daalt de kans op Alzheimer met 3,2 procent.

15 november

Code regelt medezeggenschap bij verzekerde pensioenen

Nieuws: De Stichting van de Arbeid en het Verbond zijn een code overeengekomen, waarin wordt vastgelegd hoe de medezeggenschap van deelnemers en gepensioneerden in rechtstreeks verzekerde pensioenen is geregeld. Ook is uitgewerkt op welke manier werkgevers (vertegenwoordigers van) deelnemers en gepensioneerden op de hoogte stellen van belangrijke ontwikkelingen en hoe zij verantwoording afleggen.

11 november

Nederlander wil nog altijd solidair zijn

Enquête: In opdracht van de Pensioen federatie verrichtte de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) een enquête. De conclusies: Er is een groot draagvlak voor verplicht pensioensparen… zelfs bij zelfstandigen. Redenen: Af zijn van een kopzorg; Risico's zijn afgedekt en Solidariteit. Het draagvlak neemt toe als mensen het gevoel hebben dat de premie in overeenstemming is met de uitkering

6 november

De API gaat in de kast; het multipensioenfonds komt eruit

Nieuws: Volgens staatssecretaris Klijnsma is een grensoverschrijdende API op dit moment "niet opportuun". Zij wil wel een 'multipensioenfonds' mogelijk maken waar verschillende pensioenfondsen zich bij kunnen aansluiten. Weer een nieuwe uitvoerder van pensioenregelingen die in de plaats moet komen van de geflopte multi-OPF.

22 oktober

Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft een zusje nodig

Nieuws: Bij verzekeraars ligt 140 miljard euro aan pensioenvermogen. Jaarlijks komt hier circa 10 miljard euro aan premies bij. Anders dan bij pensioenfondsen hebben werknemers en ondernemingsraden niets over de uitvoering te zeggen. Er is geen enkele vorm van medezeggenschap. Terwijl werknemers wel alle financiële risico’s dragen. Tijd voor wetgeving die deze ‘participatie' wél regelt.

14 oktober

Premiepensioenregeling onverdelig door fiscale regels

TV-documentaire: Mensen die via een premieregeling pensioen opbouwen komen er vaak bekaaid af. Als de pensioendatum is bereikt, blijkt de uitkering tegen te vallen. Niet alleen doordat de werknemer het risico draagt, ook door de belastingregels kunnen de premiepensioenen nooit dezelfde uitkomst hebben als andere regelingen. Radar legt uit waarom het pensioen niet bij iedereeen gelijk is.

8 oktober

Kabinet moet pensioenplan herzien

Nieuws: Het kabinet heeft van een flink geïrriteerde oppositie in de Eerste Kamer meer tijd gekregen om zich te beraden op de plannen om de pensioenopbouw te verlagen. Dit nadat bleek dat er geen meerderheid voor de plannen gevonden zou worden.

14 januari

Wetenschappelijk Instituut CDA presenteert rapport over pensioenen

Rapport: Het Nederlandse pensioenstelsel is onvoldoende voorbereid op de stijgende levensverwachting,  de vergrijzing van de samenleving en de toegenomen flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In de huidige economische crisis blijkt het stelsel ook nog eens erg gevoelig voor schommelingen in de economie. Als gevolg hiervan zijn de pensioenpremies sinds de eeuwwisseling al meer dan verdubbeld en  werden in 2013 ruim 5 miljoen deelnemers (onverwacht) geconfronteerd met een korting van hun pensioen.

28 december

CPB berekent dat jongeren ouderen met 97 miljard subsidiëren in de pensioenfondsen

Artikel: Het gebeurt niet vaak dat het CPB op vrijdagavond, rond een uur of 9, een rapport op haar website publiceert. Het gebeurde op vrijdag 20 december 2013. De meeste kranten en omroepen publiceerden direct korte berichten op hun websites. Meestal volgden ze de ANP-berichtgeving. Vrijwel alle zaterdagkranten konden niets meer verwerken. Alleen het RD en de regionale kranten publiceerden nog kleine berichten. Maandag 23 december stond er helemaal niets meer over het CPB-rapport in de Nederlandse kranten.

20 december

AFM-Nieuwsbrief Pensioen

Nieuwsbrief: In deze editie vindt u onder andere informatie over het onderzoek dat de AFM gaat doen over de informatieverstrekking rondom pensionering. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijke pensioenverlagingen in 2014.  

16 december

‘Europa: laat ons met rust’

Artikel: De Britse minister voor Pensioenen Steve Webb heeft het druk. Sinds hij in mei 2010 aantrad, heeft hij vergaande veranderingen doorgevoerd in het uiterst complexe Britse pensioensysteem. Veranderingen waar Nederland wellicht van zou kunnen leren. Maar ook veranderingen die voor een deel door Nederlandse voorbeelden zijn geïnspireerd. Reden genoeg om een blik te werpen op de verschillen en overeenkomsten tussen beide pensioensystemen.

9 december

Gedeeltelijk eigen risico bespaart honderden miljoenen

Rapport: De Nationale DenkTank bepleit een getrapt pensioen. Het idee is dat ouderen die stapsgewijs hun baan afbouwen minder gezondheidsklachten ontwikkelen dan ouderen die abrupt met pensioen gaan. Anders dan het prepensioen of flexibel pensioen is het Getrapt Pensioen urenneutraal ingericht.

5 december

De gebruiksvriendelijkheid van het Uniform Pensioenoverzicht

Rapport: Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zijn verplicht om hun actieve deelnemers elk jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) te sturen, waarin een overzicht wordt gegeven van opgebouwde en te verwachte rechten. De branche heeft voor dit document modellen gemaakt die variëren per type pensioenregeling. Deze modellen hebben een status als verplicht model. Dat roept de vraag op in hoeverre deelnemers het UPO kunnen begrijpen. In dit paper worden twee studies besproken waarin de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van twee versies van het UPO centraal staan

29 november

Pensioen: 280.000 euro is onvoldoende

Rapport: Er bestaat een verontrustende discrepantie tussen de verwachtingen die Nederlanders hebben over hun leven na hun pensionering en wat ze ondernemen om die doelen te verwezenlijken. Nederlanders denken dat een pensioenvermogen van 280.000 euro voldoende is om een comfortabel pensioen te hebben, maar ze hebben daarvoor meer dan het dubbele nodig.

26 november

Nederlandse Pensionado's zijn rijk

Nieuws: Nederlandse gepensioneerden hebben niks te klagen. Hun pensioenen liggen in verhouding hoger dan in welke andere ontwikkelde economie dan ook en slechts 1,4 procent leeft onder de armoedegrens. Dat blijkt uit een rapport van OESO , meldt NRC . Uit de cijfers komt naar voren dat gepensioneerden 91,4 procent van hun gemiddelde loon krijgen. Het gemiddelde van de 34 OESO-landen ligt op 58 procent. Alleenstaanden ontvingen gemiddeld 13.713 euro per jaar aan pensioen; stellen kregen 19.130 euro.

18 november

Overheid doet weer een greep in de kas van het ABP

Nieuws: Wat is het geval. De uitgaven van de collectieve sector blijven maar doorstijgen volgens de miljoenennota 2014, maar het niet ombuigen van de stijging is onjuist. Dat zijn de kosten van de collectieve zorg en de sociale zekerheid (bovenste lijnen van de grafiek). Maar hoe gaat de overheid dat betalen? Deels met een pensioentruc bij het ABP zoals ook eerder in het verleden is gedaan.

13 november

Pensioenvoorstel kost burger én staat veel geld

Opinie: Het pensioenplan leidt op termijn tot veel lagere belastingopbrengsten en schaadt dus iedereen, betoogt Bernard van Praag.

8 november

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

28 oktober

AVV uit sterke twijfels inzake het beleid van Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nieuws: Naar aanleiding van de stand van zaken bij pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft AVV namens haar leden in deze sector een brief gestuurd aan dit fonds met enkele vragen ter opheldering. AVV heeft tevens de Deelnemersraad van PZFW en de verschillende bestuurlijke organen van de uitvoeringsorganisatie PGGM op de hoogte gesteld.  

21 oktober

Wet staat PPI toe om DGA-pensioenen uit te voeren

Nieuws: Pensioenjuristen Theo Gommer en Hans van Meerten stellen dat de wet ruimte biedt aan dga’s om hun pensioen bij een PPI onder te brengen.  

8 oktober

Knotsgek

Blog van Bas Jacobs: Op 7 oktober heeft de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, ‘het gevoel’, dat Nederland uit de recessie is. ‘Hoewel de harde cijfers er nog niet zijn’, voegt hij er snel aan toe. Hij zegt dat in het 8-uur Journaal. Het moet toch niet gekker worden?  

7 oktober

AFM-Nieuwsbrief Pensioen

Nieuwsbrief: Met deze nieuwsbrief houdt de AFM professionals op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op toezichtsgebied.