Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           

Sterftetafels

Sterftetafel 2013

De overlevingskansen en geprognosticeerde levensverwachtingen worden berekend met behulp van de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafel 2013 - 2062. De gemiddelde levensverwachtingen komen uit de laatste sterftetafel van het CBS.

*) Hoe worden overlevingskansen en levensverwachting bepaald?

Aan het begin van 2012 telt het CBS het aantal mannen van 65 jaar. Verder wordt geteld hoeveel van die 65-jarigen er gedurende 2012 zijn overleden.

Kalenderjaar Overledenen
2012 Van iedere 10.000 65-jarige mannen overleden er 124
2012 Van iedere 10.000 66-jarige mannen overleden er 137
2012 Van iedere 10.000 67-jarige mannen overleden er 148
2012 etc.
Op basis van de gegevens uit deze tabel kan de overlevingscurve voor een 65-jarige worden geconstrueerd.
Overlevingscurve 65-jarige man (tabel: CBS 2012)
De 50% kans om te overleven kan in deze grafiek worden afgelezen. De gemiddelde resterende levensverwachting is de som van alle overlevingskansen, of grafisch, als je alle staafjes in de grafiek na het 65-ste levensjaar bij elkaar optelt. De gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige man in 2012 wordt dan 83,30 jaar.
Per kalenderjaar worden deze gegevens verzameld. Daarmee kan dan voor ieder kalenderjaar gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige man worden bepaald. (voor 1975 was dat bijvoorbeeld 78,82 jaar)

Regelmatig vervaardigen het CBS en het Actuarieel Genootschap voor toekomstige kalenderjaren sterftetabellen met prognoses van sterftekansen per levensjaar. En aan de hand van deze prognoses kan dan weer de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige man in ieder toekomstig kalenderjaar worden berekend. (voor 2050 is dat 88,13 jaar)
Gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen


Zoals uit het grafiekje blijkt, stegen de prognoses in 2008 en 2012 fors. Dit veroorzaakte gevolgen voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen, die daardoor sinds 2004 met 9% daalden! (Bron AON)
Om nu de geprognosticeerde levensverwachting van een man die in 2013 65 jaar oud is te berekenen, moeten uit de prognosetafels de volgende gegevens worden verzameld.

Kalenderjaar Overledenen
2013 Van iedere 10.000 65-jarige mannen overlijden er naar verwachting 120
2014 Van iedere 10.000 66-jarige mannen overlijden er naar verwachting 128
2015 Van iedere 10.000 67-jarige mannen overlijden er naar verwachting 133
2016 etc.
De geprognosticeerde levensverwachting van man die in 2013 65 jaar is laat zich met deze cijfers berekenen op 85,31 jaar.
Het CBS en het Actuarieel Genootschap geven prognoses tot 2062. Derhalve zouden de geprognosticeerde levensverwachtingen van mensen onder de 40 jaar hoger moeten zijn (indien men verwacht dat de sterftekansen na 2062 verder dalen). Joop de Beer van het NIDI publiceerde in september 2013 een studie (NIDI) waarin hij de prognoses vijftig jaar doortrok. Hij behaalde de landelijke pers met zijn bevinding dat de helft van de in 2013 geboren meisjes ouder wordt dan 100 jaar.

Uit de sterftetafels 2011-2062 van het Actuarieel Genootschap (mannen)
Levensverwachtingen (mannen)