Pensioenpad.nl

Informatiebron voor belangstellenden in pensioenen                                           
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 volgende »

Uitgelicht nieuws

 

 


30 januari

De hervorming van een goed pensioenstelsel

Lezing: Nederland kent internationaal gezien een van de beste pensioenstelsels van de wereld en toch wordt het aanvullende pensioenstelsel grondig op de schop genomen. Het is deze spanning die bij Han de Jong, hoofdeconoom van de ABN AMRO, tot grote verbazing leidt en die hij onder de loep neemt in zijn Bismarck-lezing.

21 december

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

26 oktober

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

14 september

DNB rekent zich arm met onze pensioenen

Opinie: Ons pensioenstelsel wordt „onhoudbaar” genoemd. Zulk pessimisme is onnodig, zeggen Bernard van Praag en Han de Jong.

3 augustus

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

8 juni

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

25 april

Steeds meer zzp’ers maken zich zorgen om pensioen

Onderzoek: Steeds meer zzp’ers maken zich zorgen over hun pensioenvoorziening. Hoewel een grote meerderheid van de gevestigde zzp’ers overtuigd is van het belang van een goede oude dag heeft slechts 50 procent hun pensioen goed geregeld. Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO heeft uitgevoerd.

12 april

Sparen voor pensioen via hypotheekaflossingen

Opinie: Ongeveer 60 procent van de huishoudens bouwt zowel vermogen op via het pensioenfonds als in het eigen huis. Volgens pensioenexperts Hendriks c.s. zou men het eigen huis kunnen gebruiken voor (extra) pensioenopbouw. Dan zou men mogelijk toekunnen met een lagere opbouw via het pensioenfonds vergeleken met huurders.

10 april

Pensioensparen en hypotheekschulden zijn toe aan groot onderhoud

Nieuws: Nederland is toe aan groot onderhoud op het gebied van hypotheken en pensioensparen. Dat stelt Robin Fransman van De Argumentenfabriek in een analyse op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland is volgens hem niet alleen wereldkampioen hypotheekschulden, maar ook wereldkampioen pensioensparen.

10 april

Geen verplichte solidariteit, maar keuzevrijheid

Nieuws: Als een van de eerste organisaties in Nederland is het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) afgestapt van verplichte deelname aan een collectieve pensioenregeling. Alle medewerkers krijgen nu een persoonlijk budget dat ze kunnen aanwenden voor pensioen, maar desgewenst ook voor andere doeleinden.

28 maart

NBP bijdrage aan de maatschappelijke discussie over de AOW

Opinie: Bijdrage van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen in de huidige maatschappelijke discussie over de hoogte van de AOW-leeftijd. De kernvraag voor de NBP is: "welke economische gevolgen heeft een startleeftijd van de AOW op 65 jaar voor Nederland op lange termijn"? In bijgaand document vindt u daarop hun mening, waarbij zij uitgaan van een welvaartsvaste AOW.

23 maart

Onderzoekje! Pensioenfondsen herstellen niet volgens schema

Artikel: Pensioenfondsen herstellen nauwelijks van de schade die zij hebben opgelopen door de dalende rente. De pensioendeskundigen achter everydaypensioen vroegen de herstelplannen op van de 51 grootste pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad. Van de 51 pensioenfondsen gaven (en geven) er tien inzage. Wat we tot nu toe weten: deze tien fondsen liggen alle achter op het herstelschema.

11 maart

Stijgt de AOW-leeftijd niet te hard?

Artikel: Vanaf 2016 wordt jaarlijks bekeken hoe sterk de AOW-leeftijd moet stijgen waarbij de levensverwachting de bepalende factor is. De facto komt de huidige koppeling erop neer dat iedere stijging van de levensverwachting vertaald wordt in een net zo sterke stijging in pensioenleeftijd. Volgens De Beer, Van Dalen en Henkens zal op lange termijn de balans tussen werk- en pensioenjaren danig uit het lood zijn geslagen als de levensverwachting door blijft groeien.

7 maart

De valkuil van het individuele pensioen

Opinie: Ons collectieve pensioenstelsel ligt al jaren onder vuur omdat het ouderen zou bevoordelen ten koste van jongeren. Individuele pensioenpotjes zouden een oplossing bieden voor dit probleem. Rob Goedhart werkt deze vooronderstelling uit in een toegankelijk praktijkvoorbeeld.

4 maart

ABN Amro: pensioenprobleem veel kleiner dan gedacht

Artikel: Pensioenfondsen staan er veel beter voor dan vaak wordt beweerd. Dat komt omdat ze verplicht moeten rekenen met een extreem lage marktrente.Dat schrijft hoofdeconoom Han de Jong van ABN Amro in een pensioenstudie die vrijdag is gepubliceerd.

3 maart

Rechter sloopt solidariteit bij pensioenkortingen

Artikel: Eén van de veelgehoorde argumenten vóór de instandhouding van het Nederlandse pensioenstelsel, is solidariteit en collectiviteit. Als iedereen z’n geld in één pot gooit, kunnen ook de eventuele risico’s gedeeld worden. Hoe eerlijk is het dan als je, als letterlijk de enige van je pensioenfonds, gekort wordt met 10%? Het slachtoffer in dit schrijnende geval kreeg onlangs keihard nul op het rekest van Gerechtshof Amsterdam.

17 februari

Doorwerken na de AOW is niet alleen een kwestie van kunnen maar ook van moeten

Artikel: Het langer doorwerken na de AOW komt steeds vaker voor hoewel het aantal werkende AOW'ers nog gering is. De versobering van pensioenen lijkt hier een belangrijke oorzaak te zijn volgens onderzoekers van ROA and TNO. Het zijn vooral de lage- en hoge inkomensgroepen die doorwerken.

12 februari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

2 februari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

30 januari

Kabinet waarschuwt voor lager pensioen jongeren

Kamerbrief: Jongere generaties lopen het risico op een pensioen dat 30 procent lager uitvalt, als op een alternatieve manier wordt berekend of pensioenfondsen in de toekomst nog wel geld genoeg in de pot hebben. Oudere deelnemers in een pensioenfonds gaan ervan profiteren. Klijnsma verwijst daarbij naar berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

20 januari

Miljoenen deelnemers dupe van kostenstijging door groeiende BTW-lasten

Artikel: De Pensioenfederatie legt zich niet neer bij de wijze waarop staatssecretaris Wiebes omgaat met de toenemende btw-lasten op pensioenfondsen. Het kabinet heeft te weinig oog voor het cumulatieve effect van kosten op het pensioenresultaat van miljoenen deelnemers en de kostenstijging voor werkgevers. De extra kosten die de overheid met de btw-heffing oplegt, doen de inspanningen van pensioenfondsbesturen om de kosten zo laag mogelijk te houden teniet.

6 januari

Gepensioneerden: Splits Philips Pensioenfonds op

Artikel: Als het aan Philips-gepensioneerden ligt gaat het eigen pensioenfonds fors op de schop. De Federatie die opkomt voor Philips-gepensioneerden pleit voor opsplitsing van het Philips Pensioenfonds. Ze wil dat de twee fondsen apart van elkaar kunnen beleggen. Een nieuwe vereniging is opgericht en zal zich mede gaan inzetten voor splitsing.

4 januari

Zo brand je als hoger opgeleide niet op v��r je pensioen

Artikel: Niet alleen lager opgeleiden lopen het risico dat ze niet tot hun 67ste kunnen doorwerken, dat risico is er ook voor hoger opgeleiden. Die lopen op een andere manier een risico, zegt bedrijfsarts Ernst Jurgens van de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

3 januari

Werknemer niet klaar voor langer werken

Artikel: Mensen zijn niet in staat om langer door te werken dan hun 65e, terwijl de overheid dat wel van ze vraagt. Vooral voor laagopgeleiden is de fysieke belasting simpelweg te zwaar. Bovendien leven veel mensen te ongezond. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

22 december

Iedereen gaat er op vooruit, maar de rijke pensionado niet

Blog: Het ministerie voorspelt een mediane koopkrachtstijging van 0,7%. Bijna alles en iedereen (82%) gaat erop vooruit in 2017. Maar voor 18% geldt dit niet. We hebben het over de rijke pensionado's. Zie in dit kader de Kamerbrief over de loonstrookjeseffecten.

16 december

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

Nieuws: In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen, bijna 30 procent meer dan nu. Hierbij is rekening gehouden met de koppeling die door de overheid gelegd is tussen verhogingen van de AOW-leeftijd en de ontwikkeling van de levensverwachting. Er zullen dan 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn. Dat betekent dat er in 2040 dan 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW�er zullen zijn. Nu is die verhouding nog bijna 33 op de 10.

1 december

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

28 november

Welvaartswinst van risicodeling en renteafdekking bij pensioen

Rapport: Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler pensioen. Pensioencontracten met een collectief vermogen en een open spreidingsmechanisme voor schokken delen risico en rendement met toekomstige opbouw.

27 november

Quiz: test je pensioenkennis

Quiz: Met alle recente veranderingen en ontwikkelingen in de pensioenwereld is het knap lastig om bij te blijven op pensioengebied. Hoe staat het met jouw kennis op pensioengebied? Doe deze kennisquiz en je weet het!

22 november

Aon presenteert nieuw pensioenstelsel 2.0

Rapport: Een pensioenstelsel waarin (vrijwel) geen korting nodig is op de uitkering van pensioengerechtigden, waarin al bij een dekkingsgraad van 100% ge�ndexeerd wordt en met beperktere leeftijdssolidariteit.

27 oktober

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

20 oktober

Gratis update tool Pensioenfondsen in Perspectief

Rekentool: Met de tool Pensioenfondsen in Perspectief geven we ieder kwartaal inzicht in de vermogenspositie van pensioenfondsen. Ook van uw pensioenfonds. Dat doen we op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB). Met deze tool kan het eigen pensioenfonds ook worden vergelijken met andere fondsen

21 juli

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

20 mei

Ouderenorganisaties komen in actie

Hartenkreet: De koopkracht van ouderen staat al jaren onder druk. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, KNVG, NOOM en NVOG vinden dat dit niet langer kan doorgaan. Zij eisen daarom dat dat ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle Nederlanders. Bovendien willen zij dat het kabinet maatregelen neemt om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pensioenen mogelijk te maken.

20 mei

DNB-rapportage financi�le positie pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd

Rapportage: De Nederlandsche Bank heeft op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapportage gemaakt over de financi�le positie van pensioenfondsen. In de rapportage gaat DNB onder meer in op de herstelplannen van pensioenfondsen en de financi�le positie in het eerste kwartaal van 2016.

20 mei

Pensioenresultaat bij degressieve opbouw en progressieve premie

Notitie: Deze CPB Notitie analyseert de betaalde premie en de pensioenopbouw gedurende de levensloop bij degressieve opbouw en progressieve premie.

17 mei

Maak mensen baas over eigen pensioen

Plan: D66 presenteert een 10-puntenplan voor een �radicale� hervorming. Nederlanders krijgen in dit plan hun eigen pensioenpot en kunnen zelf hun pensioenfonds en beleggingsrisico kiezen. Wie wil, mag vijf jaar �premievakantie� opnemen en later 10 procent van het pensioen ineens.

4 mei

Wil men bij pensionering een gedeelte van pensioenvermogen opnemen?

Onderzoek: E�n van de unieke aspecten van Nederlandse pensioenstelsel is het feit dat iedereen op pensioendatum verplicht is om het opgebouwde kapitaal om te zetten in een annu�teit. Andere landen met een ontwikkeld pensioenstelsel kennen de mogelijkheid om tenminste een gedeelte van dat kapitaal als bedrag ineens (�lumpsum�) op pensioendatum te laten uitkeren.

25 april

Jean Frijns over het omslagstelsel

Video: Voor de toekomstige opbouw van het pensioenstelsel zouden we meer in omslagdekking willen doen en minder in kapitaaldekking stelt Jean Frijns, oud-directeur beleggingen ABP.

14 april

Helft minder kilometers na pensioen

Nieuws: Huishoudens met pensioen als voornaamste inkomensbron rijden de helft minder auto dan niet-gepensioneerde huishoudens. Het autobezit en het aantal gereden kilometers nemen sterk af met de leeftijd.

13 april

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

6 april

Senioren willen pensioenstelsel slopen

Blog: Dus moet er iets gebeuren om dat op te lossen. Maar niet op de manier die Norbert Klein van de eenmansfractie Klein, afsplitsing van laaielichter-Henkie-Krol-50PLUS-partij voorstelt: belastingverlichting/toeslagverhoging voor gepensioneerden om de niet-indexaties te compenseren

29 maart

De vermeende zucht naar keuzevrijheid in pensioen

Artikel: De roep op keuzevrijheid kan men keer op keer beluisteren in beleidskringen, maar hoe hoe groot is die behoefte nu werkelijk? Op basis van een uniek survey-onderzoek laten Harry van Dalen en K�ne Henkens zien dat de behoefte aan echte keuzevrijheid op pensioenterreinen die te maken hebben met de opbouwfase van het pensioen klein is.

25 maart

Nederlandse pensioengerechtigden steunen Griekenland en Itali�

Artikel: Griekenland en Itali� werden van de ondergang gered door ingrepen van de ECB die volgens columnist Pieter Lakeman een donkere keerzijde hebben.

18 maart

Open brief aan Jetta Klijnsma: schaf het kapitaaldekkingsstelsel af!

Artikel: Als calvinisten vinden Nederlanders pensioensparen deugdzaam en verstandig. Feit is echter dat onze uitpuilende pensioenpotten alleen kunnen bestaan dankzij de kredietwaardigheid van het buitenland.

16 maart

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

14 maart

PENSIOENFONDSEN SCHETSEN TE ROOSKLEURIG BEELD

Rapport: De beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen schetst een te rooskleurig beeld. Indexaties blijven uit en de kans op kortingen is groter dan op basis van de beleidsdekkingsgraad aan het eind van 2015 mag worden verwacht. Dit concludeert The Pension Rating Agency (onderdeel van MoneyView) in de 'TPRA-monitor dekkingsgraden 2015-IV' waarin de ontwikkeling van nominale dekkingsgraden wordt gevolgd.

7 maart

Langer doorwerken valt nog niet mee

Artikel: Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.

29 februari

Pensioenfondsen zorgen voor stabiliteit bij crisis

Artikel: Er is bewijs dat pensioenfondsen een stabiliserende invloed hebben op de financi�le markten in tijden van een crisis. Dat stellen Roel Beetsma (hoogleraar UvA) en Siert Vos (onderzoeker MN en UvA).

24 februari

LANGER DOORWERKEN VALT NOG NIET MEE

Onderzoek: Nieuw NIDI-onderzoek laat zien hoe oudere werknemers reageren op de wijzigingen in de pensioenregelingen: veel oudere werknemers voelen zich overvallen en boosheid is vaak troef. Langer doorwerken blijkt voor een aanzienlijke groep oudere werknemers niet mee te vallen.

22 februari

Nu kan het nog: pijnloos hervormen

Opinie: De lage rente maakt broodnodige hervormingen veel makkelijker, aldus Arnoud W.A. Boot en Lans Bovenberg. Na zeven en een half jaar gepraat over economische malaise en crisis, is het woord hervormingen een taboe geworden. We zijn beleidsmoe. En van bezuinigen willen we ook niet meer horen. Dat laatste heeft het kabinet voorlopig opgelost door geld te gaan uitdelen. Of dat verstandig is laten we even in het midden.

18 februari

Arno Wellens interviewt Martin Pikaart; Het pensioen van de toekomst afl.2

Video: Er is nog redding mogelijk, maar dan moet wel n� het roer om. Martin Pikaart beschrijft in zijn gesprek met Arno Wellens de problemen helder en aansprekend, en doet bovendien een voorstel voor een nieuw stelsel.

13 februari

MANIFEST OUDERENORGANISATIES AAN KABINET

Manifest: De gezamenlijke ouderenorganisaties eisen van het kabinet maatregelen om verlaging van de pensioenen in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Daarnaast eisen ze dat de ouderen vanaf 2017 eenzelfde lastenverlichting krijgen als alle andere Nederlanders. Als het kabinet doof blijft voor deze eisen zullen de ouderenorganisaties onder druk van hun leden er niet aan ontkomen om acties te gaan voeren om hun eisen kracht bij te zetten.

11 februari

Berekenen pensioen is foutengala

Artikel: Scheiden doet lijden. Zeker als het om pensioenen gaat. In tienduizenden gevallen krijgen ex-partners te veel of juist te weinig pensioen van de ander. En achteraf je recht halen is een loodzware opgave.

26 januari

WELVAARTSWINST DOOR BETERE AFSTEMMING VAN WONEN-, ZORG- EN PENSIOENREGELGEVING

Rapport (64 pages): Door de toenemende diversiteit tussen huishoudens en de verschuiving van risico�s en verantwoordelijkheden naar het individu, wordt afstemming tussen pensioen, wonen en zorg steeds belangrijker.

26 januari

Nederlandse pensioensector kwetsbaar voor schokken op aandelenmarkten

Rapport (128 pages): In Europees perspectief heeft de sector daardoor een hoog risicoprofiel, blijkt uit een stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen EIOPA heeft uitgevoerd.

20 januari

Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen

Artikel: De kans op indexatie van pensioenen lijkt verder weg dan ooit. 50PLUS vroeg staatssecretaris Klijnsma te reageren op de voorstellen van de gezamenlijke ouderenbonden om te komen tot een gunstiger indexatieperspectief.

18 januari

Staatssecretaris Klijnsma: 'Korting door afkoop klein pensioen herstellen'

Artikel: Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW- partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden binnenkort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) benaderd om de korting terug te draaien.

15 januari

EEN BETER PENSIOEN

Essay: Alom klinkt de boodschap dat �ons pensioenstelsel in een crisis verkeert� en dat het zo spoedig mogelijk moet worden hervormd, waarbij de verwachtingen neerwaarts moeten worden bijgesteld. Concreet komt dat neer op niet-indexeren, eventuele kortingen en minder opbouw van rechten voor actieve deelnemers. Hoewel de onhoudbaarheid van het systeem de status van een niet-discutabel dogma lijkt te bereiken, trekt emeritus hoogleraar economie Bernard M.S. van Praag dat in twijfel.

11 januari

KPMG adviseert pensioensector aan te sluiten bij Fintech-bedrijven

Artikel: Nederlandse pensioenfondsen hebben te weinig oog voor ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van Fintech, waar op grote schaal vernieuwing in de financi�le sector wordt bedacht. KPMG stelt dat de pensioensector nauwelijks aandacht besteedt aan dit soort technologische innovatie.

2015

2015 Pension Adequacy Report

Rapport (398 pages): Pensions constitute the main element of income in old age. Their adequacy is primarily measured by their ability to prevent poverty, to replace the earnings people had before retiring and to ensure a living standard on par with younger age groups. This edition of the Pension Adequacy Report looks also into all forms of old age income � public as well as private � for men and women, and seeks to assess the importance of pensions relative to other resources available to older people, including their housing wealth and access to free or subsidised public services.

2 januari

CBS: Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter

Artikel: De levensverwachting van Nederlandse vrouwen blijft steeds meer achter bij de top van Europese landen. Pasgeboren Nederlandse meisjes kunnen 83,3 levensjaren tegemoet zien (cijfers 2014). In de meeste Europese landen is de levensverwachting van vrouwen bij geboorte de afgelopen jaren sneller toegenomen dan in Nederland.

28 december

Ga je emigreren? Dan loopt je pensioen gevaar, en banken verzwijgen dat

Artikel: Banken en verzekeraars verzwijgen dat Nederlanders die in het buitenland wonen het risico lopen hun pensioen kwijt te raken, schrijft Z24-columnist Paul van der Kwast.

24 december

Senioren adviseren jongeren te sparen voor zorg

Enquete: Het vertrouwen in ons pensioen- en zorgstelsel heeft ook bij senioren een flinke knauw opgelopen. Dat blijkt uit de kerstpeiling van ANBO, de belangenbehartiger voor senioren. Ruim 70 procent van de ruim 1200 ondervraagde senioren adviseert jongeren om te sparen voor zorg. Ook zegt ruim veertig procent dat jongeren zelf pensioen moeten opbouwen en niet via de werkgever of het pensioenfonds.

18 december

DNB-rapport wijziging risicoprofiel pensioenfondsen

Rapporten: De Nederlandsche Bank heeft op verzoek van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht wat de mogelijkheden zijn van pensioenfondsen om in een tekortsituatie het risicoprofiel aan te passen.

25 januari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

23 november

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

21 september

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

6 september

50Plus: ‘Geen korting grote fondsen bij rekenrente van 2%’

Kamerstuk: In een toelichting op zijn initiatiefwetsvoorstel zegt Martin Van Rooijen dat als de rekenrente omhooggaat naar 2%, de grote pensioenfondsen net boven het minimaal vereist eigen vermogen komen en niet hoeven te korten. Gisteren stuurde hij de antwoorden op vragen bij zijn voorstel naar de Tweede Kamer.

6 juli

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

12 juni

Niet schrikken van pensioenambitie

Nieuws: Die schrik kwam in drie stappen. ­Allereerst kregen we meer bijdragen van hogere kwaliteit dan gebruikelijk. Een aantal potentieel vervelende boodschappen aan auteurs van mooie artikelen lagen in het vooruitzicht. ­Gelukkig waren we nog van plan om de lezer een zomercadeautje te geven en hebben we van de nood maar een deugd gemaakt – ziedaar deze extra dikke ESB.

4 mei

Geen natuurlijke bevolkingsgroei in eerste kwartaal

Nieuws: De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 met 19 duizend inwoners gegroeid. Er kwamen ongeveer 21 duizend inwoners bij doordat meer mensen zich vanuit het buitenland in Nederland vestigden dan er vertrokken. De natuurlijke aanwas was negatief: er overleden ruim 2 duizend mensen meer dan er kinderen werden geboren. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste bevolkingscijfers.

13 april

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

11 april

Waarom verschil tussen verzekeraars en pensioenfondsen?

Nieuws: De verplichte rekenrente waar verzekeraars mee moeten rekenen is nog altijd veel hoger dan die waarmee pensioenfondsen moeten rekenen. Een oneerlijk verschil, vindt 50PLUS, die daarover een debat aanvroeg met de bewindslieden Dijsselbloem en Klijnsma.

7 april

SER-advies: iedereen eigen pensioenpot; hoogte pas tien jaar voor pensionering duidelijk

Nieuws: Iedereen een eigen pensioenspaarpot. En pas zekerheid over de hoogte van de oudedagsuitkering als de pensioendatum in zicht is, afhankelijk van een positief of negatief beleggingsresultaat. Dat zijn twee uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER).

31 maart

Pensioenproblemen worden overdreven

Interview: Volgens pensioenexpert en jurist René Maatman rekenen wij ons arm met ons pensioen, terwijl we juist heel rijk zijn.

28 maart

Bernard van Praag, “Wat is er eigenlijk mis met ons pensioenstelsel? Niet veel

Artikel: In de kabinetsformatie zal het onderwerp pensioen ongetwijfeld aan bod komen, hoewel het tijdens de verkiezingscampagnes akelig stil was rond het aanvullend pensioen. Volgens Bernard van Praag zijn er vergaande hervormingen in de maak die het aanvullende pensioensysteem de facto privatiseren waarbij pensioenrisico’s op den duur volledig door het individu worden gedragen. De huidige pensioenplannen zijn in hun zucht naar houdbaarheid en transparantie doorgeschoten.

21 maart

Waarom het pensioen een collectieve voorziening moet blijven

Artikel: Het principe van ons pensioenstelsel is eigenlijk heel eenvoudig. Werknemers storten jaarlijks een premie in een gezamenlijke pot. Dankzij slimme beleggingen groeit die pot sneller aan dan het verschil tussen premie-inkomsten en pensioenuitkeringen. Als werknemers met pensioen gaan, ontvangen zij uit die pot jaarlijks hun pensioenuitkering. Op dit simpele principe is een van de beste pensioenstelsels ter wereld gebouwd, dat tientallen jaren uitstekend heeft gefunctioneerd.

9 maart

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

6 maart

Zwarte Zwanen 6 - U en de Pensioenelite

TV-documentaire: In de zesde aflevering van Zwarte Zwanen aandacht voor de activiteiten van de Nederlandse Pensioenelite. Het vertrouwen in pensioendirecties, vermogensbeleggers en pensioeninstituties daalt nog steeds. De snel stijgende pensioenleeftijd en de dalende koopkracht onder ouderen speelt daarin een rol.

4 maart

Pensioen in de verkiezingsprogramma's van 2017

Artikel: CDA - Keuzes voor een beter Nederland; ChristenUnie - Hoopvol realistisch; D66 - Kansen voor iedereen; Groen Links - Tijd voor verandering; PvdA - Een verbonden samenleving; PvdD - Plan B. Hou vast aan je idealen; PVV - Nederland weer van ons; SGP - Stem voor het leven; SP - Nu wij; VVD - Zeker Nederland; 50plus - Omdat ouderen het niet meer pikken!

3 maart

Rob Goedhart schrijft afscheidsbrief aan Jetta Klijnsma

Artikel: De verkiezingen moeten nog plaatsvinden en het huidige kabinet zal daarna wel een tijdje demissionair zijn. Toch heeft Rob Goedhart, voorzitter van de Stichting Geldbelangen, alvast een afscheidsbrief geschreven aan staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken). Het afschaffen van de pensioenknip en de invoering van de Wet verbeterde premieregeling hebben volgens hem geleid tot “keurslijfpensioenen.”

1 maart

SER: instemmingsrecht bedreigt pensioenregeling kleine onderneming

Artikel: De Sociaal-Economnische Raad (SER) vindt het toekennen van een instemmingsrecht voor de arbeidsvoorwaarde pensioen aan de personeelsvertegenwoordiging in kleine ondernemingen “niet opportuun”. Volgens de SER kan zo’n recht er onder meer toe leiden dat kleine bedrijven geen pensioenregeling meer bieden aan de werknemers.

31 januari

Na gedane arbeid is het duur rusten

Artikel: De plannen voor een persoonlijke pensioenpot vormen de kroon op een lange, ideologisch ge�nspireerde ontwikkeling � met fatale gevolgen.

27 januari

Wat is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds?

Rekentool: Deze rekentool verschaft de dekkingsgraden van bijna alle pensioenfondsen die in Nederland actief zijn. Bij alle fondsen is de dekkingsgraad vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015. Dat is een slecht teken, want de dekkingsgraad is de thermometer van de gezondheid van een pensioenfonds.

20 januari

AFM introduceert in nieuwe leidraad perverse prikkel en aardverschuiving in financi�le dienstverlening

Artikel: Naar aanleiding van de invoering van de Wet verbeterde premieregeling per 1 september 2016 heeft de AFM op 22 december 2016 de leidraad Wet verbeterde premieregeling gepubliceerd. De leidraad is gericht aan pensioenuitvoerders.

5 januari

Waarom laten pensioenfondsen zich door jan-en-alleman ringeloren?

Artikel: Steeds harder klinkt de laatste jaren de roep om een nieuw pensioensysteem op individuele basis - maar niet uit de hoek van werknemers en werkgevers. Rob Goedhart gaat voor zijn serie over pensioenen eens stevig met beide benen op de grond staan en vraagt: 'Wie willen dat dan wel? En waarom eigenlijk?'

5 januari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

4 januari

Het failliet van ons pensioenstelsel in ��n rechtszaak

Blog: Ons pensioenstelsel kent om en nabij 50 bedrijfstakpensioenfondsen. Dat is om meerdere redenen een slecht idee. Allereerst omdat dat bij overstappen naar een andere sector betekent dat je je pensioen niet kunt meenemen. Ten tweede omdat je niets opbouwt als je nog vaker overstapt

21 december

Kabinet gaat pensioen van arme mensen afpakken

Blog: De arme, weinig verdienende flexwerker krijgt niks meer van het pensioenfonds, ook al heeft hij er wel aan betaald. Volgens de staatssecretaris is de maatregel proportioneel en niet in strijd met internationaal eigendomsrecht.

15 december

De meerwaarde van risicodeling met toekomstige generaties nader bezien.

Rapport: Dit rapport richt zich op de toegevoegde waarde van deze vorm van intergenerationele risicodeling, bezien vanuit een ALM-perspectief. De paper analyseert de meerwaarde van intergenerationele risicodeling zowel in termen van de stabiliteit van het pensioeninkomen als in welvaartstermen. Daarnaast brengt het ook het discontinu�teitsrisico van intergenerationele risicodeling in beeld door in te gaan op scenario�s waarin het collectieve fonds te maken heeft met een initieel tekort (negatieve buffer) of overschot (positieve buffer).

29 november

Crowdfunding voor DGA's ter vermijding dividendklem

Nieuws: Vanaf 1 januari 2017 mag een DGA geen pensioen meer opbouwen in de eigen BV. Reeds opgebouwde pensioenreserves kunnen worden afgekocht. Bij dit 'afkopen' geldt tijdelijk een interessante fiscale kortingsregeling. Niet alle DGA's hebben voldoende geld om gebruik te maken van deze kortingsregeling. Collincrowdfund.nl biedt een oplossing.

22 november

Geen afkoop meer van kleine pensioenen

Nieuws: Voor pensioenuitvoerders vervalt in 2018 het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) heeft daarover overeenstemming bereikt met de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.

10 november

Pensioen en rentegevoeligheid; achtergrondinformatie

Rapport: Een verandering van de zogeheten rekenrente voor pensioenfondsen is geen oplossing voor pensioenproblemen die spelen door de lage rente. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen studie. In de politiek is de laatste tijd veel gedoe over de dreigende kortingen op pensioenen. De kans is aanwezig dat veel fondsen volgend jaar zo'n ingreep moeten doorvoeren omdat ze door de aanhoudend lage rentestand een hogere buffer moeten hanteren

24 oktober

Pensioenstelsel loopt in op nummer ��n

Rapport: Nederland heeft nog altijd het op ��n na beste pensioenstelsel ter wereld. Het Nederlandse stelsel presteerde door de bank genomen iets minder dan een jaar eerder, maar het gat met nummer ��n Denemarken is wel kleiner geworden.

15 september

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

16 juni

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

20 mei

ONDERZOEKSRAPPORT PROJECTIERENTES VERSTUURD NAAR EERSTE EN TWEEDE KAMER

Studie: Op verzoek van de staatssecretaris van sociale zaken hebben Lans Bovenberg, Theo Nijman en Bas Werker de voor- en nadelen van diverse mogelijke invullingen van de projectierente voor de nieuwe wet Verbeterde Premieregeling in kaart gebracht.

20 mei

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Discussie: De SER heeft de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling nader onderzocht en uitgewerkt en vindt deze nog steeds interessant. Met deze � technische � verkenning wil de SER een vervolgbijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel dat een goed pensioeninkomen biedt en beter aansluit op de veranderende samenleving.

20 mei

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

17 mei

Geen zware arbeid meer op latere leeftijd

Promotie: Mensen met zware beroepen zouden zich na hun vijftigste moeten omscholen. Zo wordt voorkomen dat hun werk zoveel schade toebrengt dat ze niet meer kunnen werken. Het gezondheidseffect van een jaar fysiek zwaar werk op latere leeftijd is namelijk vergelijkbaar met het effect van maar liefst zestien maanden ouder worden.

8 mei

Kamervragen over verhuizing BP pensioenfonds naar Belgi�

Artikel: Kamerlid Helma Lodders (VVD) stelt kamervragen aan Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, naar aanleiding van de berichtgeving over de verhuizing van het Nederlandse BP pensioenfonds naar Belgi�.

2 mei

Mercer: Verdubbeling pensioenpremies dreigt

Artikel: Werkgevers met een verzekerde pensioenregeling op basis van middelloon of eindloon worden bij contractverlening mogelijk geconfronteerd met een verdubbeling van de pensioenpremies. Hiervoor waarschuwt adviesbureau Mercer. Oorzaak is de verlaging van de rente naar 0% door de Europese Centrale Bank.

28 april

Wanneer gaan pensioenfondsen korten?

Blog: Per ultimo maart 2016 zat het merendeel van de deelnemers bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad van minder dan 105%, schrijft DNB er nog even voor de zekerheid bij, hetgeen betekent dat '3,9 miljoen actieve deelnemers en 2,2 miljoen pensioengerechtigden' in de gevarenzone zitten.

20 april

Wanneer is langer doorwerken een genot en wanneer een gruwel?

Artikel: Voor de meeste ouderen geldt dat men vrijwillig met pensioen is gegaan. Voor hen is het welbevinden stabiel. Echter, voor 30 procent geldt dat de overgang naar pensioen als onvrijwillig is ervaren. Dit zorgt voor een daling van het welbevinden, vooral als men daarna geen nieuwe baan kan vinden.

18 april

AOW-gat arbeidsongeschikten

Video: Pensioenfondsen waarschuwden onlangs voor mogelijke kortingen in 2017 als gevolg van de sterke rentedaling in het eerste kwartaal van dit jaar. In werkelijkheid staat de toekomstige dekkingsgraad echter nog sterker onder druk.

14 april

Kamerbrief waardeoverdracht pensioenen

Nieuws: Er is de afgelopen jaren verschillende keren gesproken over de knelpunten in het systeem van individuele waardeoverdracht in de Pensioenwet en over de vraag of dit systeem moet worden gehandhaafd. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) zendt de Tweede Kamer hierover nu een beleidsbrief.

8 april

Tekorten pensioenfondsen zullen minder snel afnemen

Nieuws: Pensioenfondsen waarschuwden onlangs voor mogelijke kortingen in 2017 als gevolg van de sterke rentedaling in het eerste kwartaal van dit jaar. In werkelijkheid staat de toekomstige dekkingsgraad echter nog sterker onder druk.

3 april

D66-ers willen pensioen onteigenen

Blog: �Een onacceptabele vorm van onteigening�: zo noemt KNVG-voorzitter Martin van Rooijen het idee van de jonge democraten van D66 om de collectieve pensioenpot om te zetten naar een individueel pensioen.

29 maart

Helft gemeenten verwacht tekort seniorenwoningen in 2020

Onderzoek: Meer dan de helft van de onderzochte gemeenten verwacht een tekort aan geschikte seniorenwoningen in 2020. Dat blijkt uit de vijfde editie van het onderzoek �Lokaal beleid seniorenhuisvesting� van Ipso Facto in opdracht van seniorenorganisatie ANBO.

19 maart

Weinig vertrouwen in Nederlandse pensioenfondsen

Onderzoek: Er is weinig vertrouwen in de pensioenfondsen in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 mensen. Driekwart van de ondervraagden (73%) heeft weinig tot geen vertrouwen.

7 maart

Raming CEP 2016

Rapport: In de beschouwing wordt ingegaan op arrangementen die inkomen herverdelen over de levensloop. Een conclusie is dat het huidige beleid rond pensioenen en de eigen woning het spreiden van consumptie over de levensloop belemmert. Het maakt ook Nederland als geheel kwetsbaar. Aan de ene kant zijn er grote pensioenvermogens die blootstaan aan de risico�s op de financi�le markten, aan de andere kant hoge schulden in de vorm van hypotheken.

7 maart

Ons brein wil niet aan pensioen denken

Artikel: Victor Lamme is hoogleraar en hersenonderzoeker bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt ons bewustzijn. Hij gebruikt zijn bevindingen om uit te leggen waarom zoveel mensen niet met hun pensioenopbouw bezig willen zijn. En, misschien wel belangrijker, vertelt wat de overheid zou moeten doen om ervoor te zorgen dat we w�l ons best gaan doen voor later.

1 maart

CBS: Pensioenleeftijd voor negende jaar omhoog

Artikel: Al negen jaar achtereen stijgt de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan. Tussen 2006 en 2015 is die opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder, meldt CBS.

26 februari

Kamerbrief pensioenonderwerpen

Brief: Staatssecretaris Klijnsma gaat onderzoeken hoe verplichtstelling van pensioenregeling in plaats van pensioenfonds kan rekenen op voldoende draagvlak. Aanleiding voor het onderzoek zijn bezwaren van de vakbonden.

23 februari

Brexit kan ramp zijn voor uw pensioen

Opinie: De Britten steunen de Nederlandse pensioenfondsen. Die hebben, betoogt hoogleraar pensioenrecht Van Meerten, een uitzonderingspositie binnen de EU bedongen. Met een Brexit komt daar een einde aan. Bij een nieuwe crisis zakken de pensioenfondsen door het ijs.

23 februari

Pensioenwetgeving dit jaar nog treuriger dan vorig jaar

Blog: Ons pensioenstelsel is stuk en daarom wacht iedereen met smart op AKSIE! van het kabinet om het stelsel weer heel te maken. Ons zogenaamde solidaire (not) stelsel met pensioengarantie voor de 80 komende jaar (not) blijkt volstrekt onhoudbaar. Dus wat doet men in Den Haag? Daar laat men de grote KWESTIE liggen en maakt men elkaar het leven zuur met broddelwerk over randverschijnselen.

22 februari

Beleggers wijken noodgedwongen uit naar complexere producten

Rapport: Grote beleggers zien zich gedwongen een groter deel van hun vermogen te beleggen in alternatieve beleggingen. De betekent extra werk voor custodians en risicomanagers. Voor dit rapport is gesproken met 23 grote Europese fondsen en verzekeraars. Nederlandse deelnemers zijn PGGM, Actiam en ASR.

18 februari

Aon Hewitt: leeftijdssolidariteit pensioenregelingen kleiner dan gedacht

Onderzoek: De leeftijdssolidariteit binnen pensioenregelingen, waarbij jongeren meebetalen aan de pensioenopbouw van ouderen, is veel kleiner dan vaak wordt gedacht. Als rekening wordt gehouden met de lage marktrente en volledige indexatie, is zelfs sprake van omgekeerde solidariteit: ouderen betalen mee aan de opbouw van jongeren. Ook over andere vormen van solidariteit binnen pensioenregelingen bestaan veel misverstanden.

16 februari

Pensioenfondsen moeten ook CO2-risico�s in het vizier nemen

Rapport (18 pages): Europese stresstests voor de pensioensector moeten in de toekomst ook naar klimaatgerelateerde risico's gaan kijken. Dat wordt aanbevolen door het Europese Comit� voor Systeemrisico's (ESRB).

12 februari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

12 februari

ANBO wil flexibele AOW, deeltijd AOW

Enqu�te: Ouderenbond ANBO wil dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt voor een flexibele AOW of een deeltijd-AOW. Uit een enqu�te van de bond onder 1100 werkende ouderen blijkt dat 70% voorstander is van een flexibelke vorm van AOW. 60% wil een deeltijd-AOW.

29 januari

Wijziging definitie dekkingsgraad

Artikel: Door een definitiewijziging in de PW (per 1 januari 2015) heeft de term dekkingsgraad een andere invulling gekregen. Als gevolg daarvan dienen alle pensioenfondsen vanaf de kwartaal- en maandrapportages over 2016 en de jaarstaten over 2015 de te rapporteren dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad te berekenen aan de hand van het totale vermogen en de totale technische voorzieningen van het fonds, dus niet alleen het gedeelte voor risico van het fonds.

26 januari

Individuele pensioenpotjes zijn geen panacee

Artikel: De problemen rond de collectieve pensioenvoorziening zijn niet op te lossen door over te gaan op een systeem van individuele pensioenpotjes. Zorgen rond rendement, beloften, transparantie en rekenrente zullen daarmee niet verdwijnen, stelt Roel Beetsma.

24 januari

Pieter Lakeman en Theo Kocken; Het pensioen van de toekomst, afl.1

Video: Hoe lossen we de pensioenproblemen op? Een eerste gesprek in serie van 7 afleveringen, waarbij alle pensioenproblemen op tafel komen en er met deskundigen concreet naar een oplossing wordt gezocht . Pieter Lakeman spreekt in deze eerste aflevering met Theo Kocken.

20 januari

Laat pensioendebat niet verzieken door spookverhalen rond solidariteit

Artikel: Het debat over de toekomst van het pensioenstelsel is nog lang niet voltooid. Het pensioenstelsel kreunt onder de lage rente en te hoge ambities. Maar de pensioenplannen om de solidariteit tussen jong en oud over boord te gooien zijn veel te voorbarig. Aldus APG-econoom Peter Vlaar.

13 januari

Hoe het afschaffen van de doorsneepremie de 50-plusser schaadt

Artikel: Terwijl Asscher (PvdA) poogt 50-plussers aan een baan te helpen, rijdt Klijnsma (PvdA) de 50-plusser in de wielen.

7 januari

Nederlands pensioen niet zo goed

Artikel: De indruk dat Nederland met zijn goed gevulde pensioenpotten en groeiende bevolking het vergrijzingsprobleem wel onder controle heeft is onterecht. 'Nederland is veel armer dan het denkt.'

7 januari

SER-Themabrief Pensioenen en AOW

Nieuwsbrief: Maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW

31 december

Veranderingen inkomstenbelasting 2016 ingewikkeld

Tool: De inkomstenbelasting is een van de vele veranderingen op het gebied van geldzaken die op 1 januari 2016 ingaan. De meeste mensen gaan er honderden euro�s per jaar op vooruit, maar er zijn ook groepen voor wie het voordeel maar enkele tientjes is of die in 2016 zelfs meer belasting gaan betalen.

24 december

Wetsvoorstel instemmingsrecht OR bij wijziging pensioenregeling

Wetsvoorstel: Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht.

22 december

DE RENDEMENTSCRISIS � EN DE POLITIEKE GEVOLGEN

Artikel: Als je dezer dagen een hypotheek neemt, kan je met een beetje mazzel de rente voor 20 of zelfs 30 jaar vastzetten rond de drie procent. Hoe somber moeten institutionele beleggers de toekomst inzien als zij daar genoegen mee nemen?